BRexit

Doklad o pôvode na zníženie CLA z/do GB:

Systém REX zjednodušuje vývozné formality tým, že umožňuje registrovaným vývozcom, aby sami osvedčovali preferenčný pôvod tovaru, v praxi to znamená zníženie alebo odpoustenie cla v danej krajine./GB/

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Podnikatelia/Clo_obchodny_tovar/REX/2018.09.11_REX_pokyny.pdf

K žiadosti je potrebné priložiť:

Splnomocnenie zastupovať vývozcu (ak žiadosť v ods. 5 podpísala osoba, ktorá nemá oprávnenia konať v mene vývozcu).

Pripájame pár informácií ohľadne BREXIT-u, dohode a podmienkach, ktoré budú platné po skončení prechodného obdobia.

Spojené kráľovstvo vystúpilo z Európskej únie 31. januára 2020 po 47 rokoch členstva. V súlade s dohodou o vystúpení sa Spojené kráľovstvo oficiálne stalo pre EÚ treťou krajinou a preto sa už nezúčastňuje na rozhodovacom procese EÚ.

EÚ a Spojené kráľovstvo sa však spoločne dohodli na prechodnom období, ktoré bude trvať do 31. decembra 2020. Pre občanov, spotrebiteľov, podniky, investorov, študentov a výskumníkov z EÚ aj zo Spojeného kráľovstva sa dovtedy nič nezmení. V Spojenom kráľovstve bude stále platiť právo EÚ až do konca prechodného obdobia.

Nové zásady pre obchod od januára 2021 so Spojeným kráľovstvom v 7. bodoch

Podnikatelia  a Organizácie 

1. EORI – Registrácia do colného systému – nutná pri prvom vývoze, alebo dovoze /zabezpečujeme my/

2. Dovoz tovaru (colné konanie, formality, colné režimy, zjednodušené postupy, dovozné platby)
Tovar dovezený na colné územie EÚ bude nutné precliť.

3. Vývoz tovaru (colné konanie, formality, colné režimy, zjednodušené postupy, použitie karnetu ATA) – Na vývoz tovaru sa budú vzťahovať colné formality.

4. Tranzit (tranzitné systémy, záruky, zjednodušenia, systém NCTS, karnet TIR, karnet ATA)
V režime tranzit je možné požiadať o zjednodušenia, rozšíriť záručné listiny.

5. Oslobodenie od cla, dane z pridanej hodnoty (DPH), spotrebnej dane (SPD) – Určitý tovar, ktorý bude dovážaný zo Spojeného kráľovstva do EÚ bude možné oslobodiť od dovozných platieb, avšak iba za dodržania podmienok stanovených v jednotlivých európskych alebo národných predpisoch SR.

6. Schválené hospodárske subjekty (AEO alebo SHS) – Povolenia udeľujúce status schváleného hospodárskeho subjektu (AEO resp. SHS) a iné povolenia na colné zjednodušenia, vydané colnými orgánmi Spojeného kráľovstva, už nebudú platiť na colnom území EÚ.

7. Pôvod tovaru – Tovar s pôvodom v Spojenom kráľovstve, ktorý je zaclenený do tovaru vyvážaného z EÚ do tretích krajín, už nebude môcť byť na účely spoločnej obchodnej politiky EÚ kvalifikovaný ako “obsah EÚ”. To bude vplývať na vývozcov z EÚ pri kumulácii tovaru pochádzajúceho zo Spojeného kráľovstva ako aj na uplatnenie preferenčných sadzieb dohodnutých Úniou s tretími krajinami.

Ak by nebola uzavretá nová dohoda o obchodnom partnerstve medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, tak Dohoda o výstupe Spojeného kráľovstva z EÚ garantuje ukončenia colných procedúr podľa dohodnutých pravidiel v súlade s platnou legislatívou EÚ. V Dohode o výstupe sú taktiež uvedené konkrétne termíny na ukončenie jednotlivých colných režimov.

Usmernenie Finančnej správy SR pre Brexit nájdete tu.

Všeobecné informácie Finančnej správy SR k Brexit-u nájdete tu.

Poštové zásielky súkromných osôb

Informácia k BREXITU s dohodou – dopad na zásielky a cestovanie od 01.01.2021

Tovar, ktorý sa bude dovážať do EÚ zo Spojeného kráľovstva (import) a tovar, ktorý sa bude vyvážať z EÚ do Spojeného kráľovstva (export), bude podliehať colnému dohľadu a prípadným colným kontrolám . Pre turistický styk budú platiť obmedzenia na množstvo tovaru, najmä tabakových výrobkov a alkoholických nápojov, ktorý bude možné doviezť do EÚ bez toho, aby bolo nutné zaplatiť clo, DPH a spotrebnú daň. Batožina môže pri vstupe do EÚ zo Spojeného kráľovstva podliehať colnej kontrole. Cestujúci zo Spojeného kráľovstva budú mať pri odchode z EÚ nárok na vrátenie DPH.

Neobchodné zásielky súkromných osôb

Tovar neobchodnej povahy dovážaný poštovou prepravou – V prípade ak pôjde o zásielku od fyzickej osoby zaslanú z/ do  Spojeného kráľovstva fyzickej osobe, bude mať neobchodnú povahu ak:

  • pôjde o príležitostný charakter zásielky do 45€
  • odosielateľ ich posiela príjemcovi bezodplatne
  • tovar svojim charakterom nebude naznačovať  obchodný záujem- osobné zásielky

Obchodné zásielky súkromných osôb

Tovar obchodnej povahy dovážaný poštovou prepravou:

 • Zásielka je oslobodená od cla ak jej vlastná hodnota nepresahuje 150€ .
 • V prípade, že hodnota nepresahuje 22 €, je zásielka oslobodená aj od dane z pridanej hodnoty ( DPH)
 • Ak bude hodnota zásielky do 22€, nebudú vymerané žiadne colné poplatky
 • Ak bude hodnota vyššia ako 22€, ale neprekročí 150€, bude oslobodená iba od cla DPH sa bude platiť.
 • Ak bude hodnota nad 150€ bude vymerané aj clo aj DPH. Nebude sa vymeriavať ak budú splnené príslušné podmienky pobrexitovej dohody týkajúce sa pôvodu tovaru v UK, nebude na tovar vymerané clo iba DPH

Oslobodenia sa nevzťahuje

Oslobodenie  sa nevzťahuje na alkoholické výrobky, parfémy a toaletné vody, tabak a tabakové výrobky

Osobná batožina

Tovar v osobnej batožine cestujúceho

 • Na tovar v batožine ak cestujete leteckou dopravou a hodnota nepresahuje 430 €
 • Iný druh dopravy a hodnota tovaru nepresahuje 300€
 • Ak ide o osobu mladšiu ako 15 rokov bez ohľadu na spôsob prepravy a hodnota tovaru nepresahuje 150€

Všeobecné informácie nájdete na stránkach finančnej správy SR – tu.