Spracúvanie OÚ v rámci webových stránok a e-shop

Prevádzkovateľ: MDT-Zolltrans, s.r.o.
Adresa sídla: Košická 26, 080 05 Prešov
IČO: 36809691
DIČ: 2022419344
IČ DPH: SK2022419344
Zapísaný v ORSR: spoločnosť zapísaná na Okr. súde Prešov, odd. Sro, vl.č.18893/P
Zastúpený: Monika Fábryová, konateľ
ďalej len prevádzkovateľ

Spracúvanie osobných údajov je neoddeliteľnou súčasťou prevádzky našich webových stránok. Je pre nás dôležité, aby osobné údaje zákazníkov boli spracúvané spôsobom, ktorý neodporuje zásadám a požiadavkám NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR”) ani zákonu č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Z tohto dôvodu, ale aj v záujme transparentnosti nakladania s osobnými údajmi pripravil prevádzkovateľ webových stránok túto informáciu o ochrane osobných údajov.

V prípadoch, keď sa od zákazníka ako od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, poskytuje prevádzkovateľ pri získavaní osobných údajov nasledovné informácie:

Účelom spracúvania osobných údajov je realizácia prevádzky webovej stránky ako aj rezervácie či objednávky tovarov a služieb na základe požiadavky zákazníka a tiež marketingové aktivity prevádzkovateľa na základe oprávneného záujmu. Právnym základom spracúvania osobných údajov je tak článok 6 odsek 2 písm. b) a f) GDPR, a na jeho plnenie je nevyhnutné získať a spracúvať osobné údaje v minimálnom potrebnom a tiež možnom rozsahu.

Pri prevádzke webových stránok dbáme o dôvernosť osobných údajov našich zákazníkov a ich osobné údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, okrem tých, ktorých zapojenie do procesu dodania je nevyhnutné, ako sú prepravné spoločnosti, ktoré zabezpečujú doručenie tovaru alebo služieb, poskytovateľ platobných služieb alebo iné subjekty s oprávnením v zmysle osobitného zákona. v takom prípade sú tieto subjekty tretími stranami.

Osobné údaje zákazníkov súvisiace s dodaním tovarov a služieb uchovávame po dobu nevyhnutnú na splnenie archivačných povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov (napr. príslušné právne predpisy upravujúce povinnosti pri vedení účtovníctva a pod.).

Zákazník ako dotknutá osoba má právo na informácie a prístup ku svojim osobným údajom, právo na ich opravu, právo na portabilitu a tiež právo na vymazanie, právo na namietanie či obmedzenie spracúvania a právo obrátiť sa kedykoľvek na dozorný orgán ochrany osobných údajov. Právom každej dotknutej osoby je tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Je našim cieľom získavať a spracúvať osobné údaje zákazníkov v najmenšom možnom rozsahu. Zabezpečenie dodania tovarov a služieb však bez spracúvania osobných údajov nie je možné. Poskytnutie minimálneho rozsahu údajov je teda požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvného vzťahu.

Je našim oprávneným záujmom vedieť akým spôsobom naši návštevníci používajú naše webstránky s cieľom zlepšiť možnosti a pohodlie ich návštevy a používania ako aj možnosť realizácie marketingovej komunikácie. S týmto zámerom využívame v minimálnom možnom rozsahu aj nástroje tretích strán, ktoré nám to umožňujú. Ide najmä o Google, Doubleclick, Facebook. IP adresy a cookies nám v tomto pomáhajú. Cookies si kedykoľvek môžete vymazať v nastaveniach svojho prehliadača.

Ak zákazník pri vytváraní objednávky v e-shope súhlasil so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, vykonávame ho zasielaním e- mailových správ (napr. newsletter, alebo ponuka obdobných tovarov a služieb) na kontaktnú e-mailovú adresu.

Svoj súhlas môže zákazník kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme a z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.

Kamerový systém podľa GDPR

Doteraz každý kto inštaloval kamerový systém v skutočnosti nepremýšľal o dôsledkoch svojho konania. Akonáhle využívate rozpoznateľné obrazy z vášho Kamerový systém systému, potom spravujete „osobné údaje”. Takže skutočnosťou je, že teraz pracujete ako riadiaci pracovník a s tým prichádza zodpovednosť. Prevádzkovateľ musí byť schopný zdôvodniť získanie a používanie osobných údajov prostredníctvom systému Kamerový systém:

  • Ak inštalujete kamery ako perimetrickú ochranu vášho objektu, aby ste odhalili narušiteľov, mali by ste ich použitie odôvodniť jednoducho. V prípade ak používate kamery na monitorovanie zamestnancov, potom oprávnenie nie je až tak jednoduché. Považuje sa to za narušenie súkromia. Je potrebné dokázať napr. z minulosti, že kamery sú používané z dôvodov ochrany zdravia a bezpečnosti zamestnancov. V takomto prípade to môže byť prijateľné
  • Pri snímaní priestoru považovaného za súkromie je potrebné ospravedlniť potrebu týchto záberov. Napríklad v oddychových priestoroch alebo verejných priestoroch, ak sa vyskytla zjavná úroveň bezpečnostných incidentov. Je nutné preukázať, že tieto kamery sú opodstatnené. Je nutné vykonať analýzu rizík s uvedením každej kamery a snímanej oblasti pre konkrétnu kameru.

Účel zozbieraných údajov by mal byť jasný. Je to obzvlášť dôležité, ak účel nie je zrejmý. Ak napr. ide o monitorovanie zamestnancov pre ochranu zdravia a bezpečnosti, je potrebné to zdôrazniť osobám zachyteným kamerami.
Zákonnosť spracovávania osobných údajov je bežne ošetrená udelením súhlasu s ich spracovávaním. Avšak tento titul by sa ťažko dodržiaval pri spracovaní údajov kamerovými systémami. Preto môže spracovanie prebiehať bez súhlasu, ak je to potrebné na oprávnené účely prevádzkovateľa alebo tretej strany. Je ale potrebné predovšetkým zrozumiteľne informovať dotknuté osoby o spracovávaní takýchto údajov.

V tomto prípade je dôležité, aby informácie o monitorovanom objekte (značka zvýrazňujúca používanie Kamerový systém a kontaktné číslo) boli uvedené na viditeľných miestach, t.j. pri všetkých vstupoch/vjazdoch a následne pre prehľadnosť na nástenke. Pre názornosť je možné doplniť písomné informácie jednoduchými a názornými obrázkami. Rovnako tak môže správca informovať subjekty elektronickou formou.

Vo všeobecnosti (v SR) platí 15 dňové uchovávanie záznamov. Ak máte pocit, že musíte vaše záznamy Kamerový systém uchovávať dlhšie, vaše hodnotenie rizika by malo uvádzať, ako dlho a prečo. Moderný kamerový systém vám umožňuje nastaviť konkrétne obmedzenia pre každú kameru.

GDPR uvádza: “Každá osoba, ktorej obraz je zaznamenaný na kamerovom systéme, má právo požadovať a mať k dispozícii kópiu vlastných osobných údajov zo záznamu.”
Takže každý, kto je zachytený vašimi kamerami, má právo požadovať túto nahrávku, považuje sa to za osobné údaje. Musia postupovať podľa stanoveného postupu, ale majú na to právo. Ak sú v záznamoch viditeľné nejaké iné osoby, je potrebné upraviť záznam, t.j. rozostrenie tvárí iných osôb.
Polícia môže od vás požiadať videozáznam a môžete im ho poskytnúť, ale vždy sa uistite, že je priložená písomná žiadosť na hlavičkovom papieri. Polícii často stačí len prezrieť videozáznamy v priestoroch Vášho dátového centra, táto akcia nevzbudzuje obavy o ochranu údajov.
Súkromné bezpečnostné spoločnosti (SBS) pôsobia ako spracovatelia údajov v rámci GDPR. “Klienti SBS by mali mať uzavretú zmluvu, ktorá podrobne opisuje, čo môže táto spoločnosť s údajmi robiť, aké bezpečnostné normy by mali byť zavedené a aké postupy overovania by sa mali uplatňovať.” Zabezpečte, aby subdodávatelia pracujúci vo vašom mene, napr. SBS alebo integrátori kamerových systémov, postupovali podľa tohto postupu. Buďte na pozore pri porušovaní pravidiel, ak tretia strana môže distribuovať alebo odstraňovať osobné údaje vo forme obrazových záznamov kamerového systému bez toho, aby dodržiavali vyššie uvedené postupy.
Skutočný poskytovateľ bezpečnostných služieb bude automaticky dodržiavať všetky predpisy GDPR. Požiadajte poskytovateľa systému o svoje pravidlá v súvislosti s GDPR. Berúc do úvahy uvedené skutočnosti, mnohé spoločnosti potrebujú audit svojich bezpečnostných opatrení a zabezpečiť, aby nedošlo k porušeniu predpisov. Nie je prijateľné “nepochopenie” alebo “nevedomosť” zákonov súvisiacich s kamerovými systémami. Zatiaľ čo je rýchlejšie, lacnejšie a jednoduchšie zakúpiť a inštalovať svoj vlastný kamerový systém, bez vstupu profesionálnych poskytovateľov bezpečnostných systémov sa môže stať, že budete trestne stíhaní alebo dostanete vysokú pokutu. V takomto prípade sa odporúča uzatvoriť „Zmluvu na poskytovanie technickej služby” s vašim správcom príp. dodávateľom kamerového systému. Takýto dokument vám zároveň môže poslúžiť aj v prípade auditu alebo poistnej udalosti.

 

GDPR sa dotkne rozsahu poskytovaných informácií. Bude potrebné uvádzať kontakt na prevádzkovateľa systému, účely spracovania, kategórie dotknutých osobných údajov a ich príjemcu. Ak to bude nevyhnutné pre transparentnosť využívania spracovaných údajov, mala by byť uvedená doba uloženia osobných údajov, oprávnené záujmy správcu alebo tretej strany. Dôležité je, aby bol prevádzkovateľ schopný reagovať na tieto otázky v primeranej lehote po získaní osobných údajov. Rovnako ako dnes ponesie zodpovednosť prevádzkovateľ, ktorý rozhodol o prevádzkovaní kamerového systému. Vždy bude musieť zaviesť primerané technické a organizačné opatrenia, aby mohol doložiť súlad s GDPR. Dôležité je, aby boli spracovávané dáta nevyhnutné pre daný účel. Týka sa to predovšetkým množstva zhromažďovaných osobných údajov, rozsahu spracovania, doby uloženia a v neposlednom rade ich dostupnosti.

Povinnosťou prevádzkovateľa bude vedenie záznamov o činnostiach spracovania údajov. Nemali by chýbať meno a kontaktné údaje prevádzkovateľa, účely spracovania údajov, opis kategórie údajov, príjemcu, ktorým sú údaje sprístupnené, lehoty na vymazanie, ale aj technické a organizačné bezpečnostné opatrenia. Záznamy musia byť vyhotovované písomne a prevádzkovateľ bude povinný ich na požiadanie poskytnúť dozornému úradu.

Novou povinnosťou bude od mája 2018 tiež ohlásenie porušenia zabezpečenia či úniku dát dozornému úradu do 72 hodín od zistenia nedostatkov.

V prípade otázok ohľadne ochrany osobných údajov nás kontaktujte písomne na adrese sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovej adrese director@mdtzolltrans.sk.